Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bulánecká kronika

10. 9. 2012

 Historie o založení osady a historie další do současné doby,byla napsána na základě tradice (tj. ústního podání) od nejstarších pamětníků a částečně podrobnější informace vyhledal starosta sboru František Sadílek v okresní urbární knize v Kostelci nad Černými lesy. Zápisy z doby současné jsou přesné a skutečné.

 

Založení osady Bulanky- osada Bulanka byla založena v druhé polovině 17tého století,kolem roku 77tého. Dle tradice založil ji Jakub Svoboda, jež byl zaměstnán ve svých mladých letech,krmením psů v knížecím dvoře Diblíkově. Měl na starost psinec,ve kterém byli chováni psi,jež používala vrchnost na honech. Byl tzv. Psovodem. Současně s Jakubem sloužila u jmenované vrchnosti panská,jménem Blanka. Na přání vrchnosti, které bylo tehdy,vlastně rozkazem, pojmul psovod Jakub panskou Blanku za manželku. Jelikož nebylo na dvoře místa na ubytování těchto manželů, byl jim vykázán pustý kopec asi čtvrt hodiny na jihozápad. Na kopci postavil si domek a psinec. Na úhradu udržování psince,byl jim ponechán již zmiňovaný kopec o výměře asi 43 korců k užívání obdělávati a osívati. Od přesídlování ze dvora na kopec,věnoval se polnímu hospodářství a veškeré záležitosti vyřizovala u vrchnosti Blanka. Tak se také potom říkalo,zavolejte Blanku! Jděte na Blanku a to postupem času překroutilo se jméno Blanka na ,,Bulanku“. Tak asi dostala jméno osada Bulanka, k níž byl dán touto usedlostí základ,neboť nese domek ten čp. 1. V roce 1840 syn Jakuba Svobody, Matěj,pronajal si ovocné sady u dvora Diblíkova. Poněvadž neměl hotových peněz,dal do zástavy smlouvu, která opravňovala majitele čp.1. Bulance k používání pozemku na kopci o výměře 43 korců. Jelikož nemohl sady vyplatit penězi, připadl jmenovaný pozemek ke dvoru Diblíkov. Tak byl ztracen majetek rodiny Svobodova. Kdo byli další obyvatelé Bulanky tradice nedochovala.

Obec či spíše osada Bulánka vznikla na konci 18.století na pozemcích knížecích,kde stávala hájovna a dílem na pozemcích obecních,náležejícím k Olešci. Během 19.stol. stavěl se domek za domkem beze všeho plánu a náležitého uspořádání,čili každý si stavěl jak chtěl. Je to sice nová osada,ale méně vkusně uspořádána,beze všeho stavebního plánu,bez stavební linie.

Malý lesík od Olešky směrem k Bulánce ,nazývaný Zádušní rokle. Od Olešky ku Králce a Bulánce po pravé straně je Lipská ,po levé straně Čekánov.

Je odtud krásný pohled na celé Kouřimsko, zvláště v době květu molitorovských třešní na „Vrchách“. Kolem Bulánky jde Čertova brázda.

 

Osada asi rychle rostla neboť roku 1850 měla již 43 obytné domky.

Provedena byla sbírka, na kterou každý každé číslo přispělo 1 zlatkou (rak.Měny). Sbírku provedli František Svoboda místní radní čp.23 a Josef Dědourek čp.39.

Zvonička byla ze dřeva a pokryta šindelem. Zvoničku a plot kolem zahrádky zhotovil Matěj Diviš. Kolem zahrádky bylo vysázeno 6 jasanových stromů. Zvon byl zakoupen v Praze za 43 zlatých a vysvěcen farářem Sukem z Olešky .

Roku 1874 čítala již osada 43 obytné domky. Tehdy právě postihl osadu velký požár, kterému padlo za oběť osm stavení. Oheň vypukl v domku čp. 12 patřící Josefu Šmejkalovi ( dnešní majitel Krutský,rok 1927),odkud se rozšířil na další domky,jež stáli v jedné řadě,byli to domky čp. 5,6,7,8,4,2 a 3.

Dne 8.června 1879 na den Nejsvětější Trojice po nesnesitelném vedru se k večeru asi o půl páté hodiny přihnala strašná bouře z průtrží mračen,která nesmírných škod obzvláště na lukách způsobila. V tomto týdnu po Božím Těle odpoledne přišla druhá ukrutná bouře,začalo pršeti, silný déšť se lil až do soboty do večera neustále z oblak,což mělo za následek ,že všecky prameny se rozvodnily a všude síla vody v polích stála a mnoho škody nadělala.

 

Postavení nové zvoničky z kamene 1882,když dřevěná podlehla zkáze. Zvoničku postavili Josef Stuchlík a František Štěpán ze Svrabova (Svatbín),z pískovce z lomu v Krupé. Postavení této zvoničky stálo 140 zlatých.

První požár, ke kterému sbor hasičů z Dobrého Pole vyrazil, byl požár na podzim roku 1886 v nedaleké Bulánce. Co hořelo a bylo hašeno, se z dobových záznamů již nedovíme.

 

První myšlenka založení hasičského sboru v Bulance.

V roce 1890 postavena silnice ke Králce,při jejíž stavbě na konci vesnice byla velká probírka a k zemské silnici velká navážka.

V roce 1891 v této době řádil oheň v naší osadě velmi často. Poněvadž v okolí bylo velice málo hasičských sborů a v naší osadě hasícího nářadí nebylo,usnesli se místní občané,založiti si hasičský sbor. Ku zařízení sboru chyběl jim potřebný peněžitý obnos. Proto požádali mateřskou obec o finanční pomoc. Ačkoli správa obce Olešky nedala zápornou odpověď,nedošlo k založení sboru pro neblahé osobní záští.

 

Nedostatek vody na Bulance: již od založení Bulanky býval v osadě nedostatek vody,nejen pitné,ale i užitkové. Chodili proto lidé do lesní studánky v Ostráku. Studánka nalézá se v severozápadním cípu lesa,ve výmolu asi 1000 kroků od kraje.

První studna na Bulance byla vykopána asi v roce 1802,při domku Jana Svobody čp.30,ve které ovšem nebylo vody ani pro uvedené číslo. Druhou studnu vykopal pro soukromou potřebu V. Sadílek při domku čp.5. (r. 1881). Třetí studnu vykopal o rok později při domku čp. 20 Fr. Kaše (dnešní hostinec u Urbanů,1927). Další studna vykopána u domku čp. 18 Fr. Svobodou. V roce 1882 měla Bulanka již čtyři studny, v kterých stále ještě nebyl dostatek vody,proto chodilo se dále do lesní studánky v Ostráku.

 


 

 

8.září 1898 slavnost na památku zrušení roboty,před padesáti lety. Z Volešce vyjel průvod obžínkový do Černého Kostelce. Mládež byla oblečena do staročeských a moravských národních krojů. Z Krymlova vyjela po způsobu staročeském upravená svatba do Černého Kostelce,kde slavnost skončila.

 

1899 Volešcký starosta Josef Drahota velký to přívrženec helvetů,byl jen asi od pěti sociálních demokratů z Bulánky zvolen do výboru a vinou domácích výborů byl zvolen za starostu k velké nelibosti osadníků.

 

1902 Tohoto roku bylo více schůzí na Bulánce v domku V. Stuchlíka,kde se dle výpovědí přítomných slibovaly peníze těm, kteří odpadnou od katolické víry a dají se k bludařům vulgo zvaným kozákům,jejichž víře se říká kozí víra.

 

1903 9.4. Na večer vypukl oheň na Bulánce čp.40 a strávil střechu domu.( Josef Procházka a Barbora roz. Zoblová.)

 

1904 20.5. Oheň na Bulánce čp.10 Emanuela Nováka-domkáře.

 

 

1905 3.10. Vyhořel obilní stoh na Bulánce Fr. Šmejkala čp.49, následkem neopatrnosti na děti,které si hráli se sirkami u stohu a zapálily.

  1. V noci oheň na Bulánce v čp.15 a strávil střechu dvou stavení- čp. 15 Fr. Hesa a Václava Zikmunda v čp. 45.

 

1906 Na počátku tohoto roku byly podnikány pokusy od nepřátel katolické víry,aby byl vydán zákon o rozlučitelnosti manželství mezi katolíky. Za tou příčinou podepisovány petice v obcích. Taktéž vznikl rozruch za příčinou nového školního řádu a prováděcích nařízení od zemské školní rady k němu vydaných. Dle nařízení měla býti účast mládeže školní při službách božích dokonalá a nad tím měli dozorovat učitelé a ohlašovat nedbalé rodiče,kteří neposílaly dítka na služby boží a k svátostem. Pozdvihli se radikální a nevěře holdující učitelé proti své vrchnosti školní,proti zemské školní radě a chodíce po vesnicích sbírat podpisy a dosáhli zastavení a zrušení nařízení zemské rady. Chování učitelů volešeckých je pobuřující,neklekají v kostele a nechtějí každodenně vodit dítka ke mši svaté.

Tohoto roku také povoleny prázdniny delší pro obecné školy a sice od 30. června do 31.srpna,tedy celé dva měsíce,místo dřívějších šesti neděl též o vánocích prodlouženy prázdniny školní až přes nový rok,takže úhrn všech prázdných dnů s nedělemi i svátky atd., do roka obnáší přes půl roku. Toho dříve ve staré katolické škole nebývalo.

Rozmáhá se také rušení nedělního klidu i přes důkladné varování duchovního správce – mnozí osadníci z Bulánky a Králky a i z Volešce a Krymlova dojížděli v neděli na panské pole ke Kouřimi na chrást řepný.

 

Knížecí dvůr Diblíkov a les Ostrák koupil p. K. Milner Ostrák nebyl tehdy ještě ohražen. Odhodlal se tedy nový majitel les ohraditi. Nemohl ovšem zahraditi cestu ke studánce, po které chodili Bulaňáci přes 200 let pro vodu Aby mohl cestu zahradit, nechal osadě Bulance svým nákladem vykopati novou studnu. Ačkoli byla dosti hluboká,nevyhovovala dostatečným množstvím zdravé pitné vody. Studna nalézá se na nynějším hasičském cvičišti. ( u bývalého krámu) Dále nechal pan Milner zřídit na svůj účet,na obecním pozemku vodní nádrž na vodu užitkovou.( dnešní rybník) Nádrž neměla žádných pramenů , a proto p. Milner v r. 1907, v zimě prokopati podzemní vodovod,z vodní nádrže ,,na močále“,jež se nalézá asi 600m od jmenovaného rybníka,při cestě k Olešce. Vodovod postaven je z cihlových trubek. Ani tentokráte nebylo dovoleno majiteli Ostráku zahraditi cestu k jmenované studánce.

 

1908 V červnu vypukl v Bulánce neznámým způsobem oheň,jímž zničeny dvě stavení.

Na valné hromadě ústřední jednota hasičů v Praze usneseno,nezúčastňovati sboru se dále církevních slavností. Zdejší sbor hasičský zúčastní se přesto dále.

1909 Rozhodl se p. Milner postaviti novou studnu,která nalézá se při silnici Kouřimsko-kostelecké a je nazývána studní obecní. Studna tato zásobuje dnes celou naší osadu,dobrou zdravou vodou. Na studni pracoval jako vedoucí Jan Stárek,dále Josef Svoboda a Fr. Krutský.

Téhož roku bylo dáno p. Milnerovi svolení k zahražení cesty ke studánce, která po půl třetího století napájela žíznivé a chladila rozpálené hlavy našich předchůdců.

 

1910 Sčítání lidu od roku 1891 do 1901 Oleška,Bulánka,Krymlov,Brník,Králka dohromady 1668 lidí, z toho na Bulánce 1900 – 357 lidí, 1910 – 269 lidí. Za 10 let ubylo v obcích 292 lidí.

V lednu tohoto roku byl v osadě založen kroužek divadelních ochotníků.

Jako hlavní činovníci byli Fr. Sadílek v Bulance čp.36 a Fr. Stoklasa čp. 100 v Králce. Každý přihlášený člen zaplatil jako zápisné 1 korunu a příspěvek 20 haléřů ročně.

Za členy se přihlásili: Fr. Sadílek,Fr. Stoklasa,Al. Kamler,Fr. Kamler, Fr. Bárta,J. Drahota, A. Havránek,Fr. Hejl,Fr. Dědourek,Jos. Bursík, B. Stárková, Anežka Lulová, Anežka Havránková, Ant. Svobodová, E. Holová a E. Sadílková.

Všichni zde uvedení členové účinkovali při prvním divadelním představení pod názvem ,,Paličova dcera“ v hostinci A. Havránka čp.20,v měsíci dubnu, za režie Fr. Sadílka. Hrálo se na jevišti ,které bylo vypůjčené z obce Třebovle,za nízké,sice 10 haléřů na jednu osobu k stání a 20 ha za sedadlo. Téhož roku bylo ještě zřízeno jeviště vlastní za obnos 300 korun. Poněvadž nebylo hotových peněz na zaplacení uvedené sumy,daroval Josef Havránek,hostinský, 5 korun,20 zapůjčila politická organizace sociálních demokratů v Bulance,které nám později darovala. Další významný činovník byl Václav Svoboda,který se vystěhoval do Ameriky. V. Svoboda zval toho roku na ples soc. Demokratů a při tom vybíral jako dobrovolný dar 20 haléřů od každého,komu pozvánku doručil.. Tím získal obnos 21 korun,který ve prospěch divadla odevzdal.

1911 Rok tento panovalo takové sucho a nesnesitelné vedro,že není podobného počasí pamětníka. Kromě dvou malých deštíků od května do září,nepadla ani rosa. Obilí na polích takřka uschlo a stálé větry vysušili zemi ztvrdlou jako kámen.

1914 VÁLKA SVĚTOVÁ

26.července 1914 byla vyhlášena válka se Srbskem,z které se vyvinula válka světová a trvala do 28.října 1918,tedy celá čtyři léta.

Jaké oběti musela obec přinést, vidno z následujícího. Hned po vypuknutí války musila dodat 12 párů potahů s vozy jako přípřež na tzv. „piřpon“. Potahy se nevrátily, vzaly za své při náporu Rusů v Haliči.

Na to 29. 11. nařízena rekvisice ovsa, pšenice a ječmene.

13. 12. 1914 musila obec umístit v obecním domku 10 polských uprchlíků (hl. Židů), později několik Srbů a Italů-zajatců.

Do obce chodili rekvisiční komise s vojáky a předepisovali zemědělcům větším i malým dávky obilí,již této musili odvádět do Českého Brodu. Často chodili i na dobytek,takže chlévy zely prázdnotou. Obec musila upisovat válečnou půjčku.

Do pole odešlo nejdříve aktivní vojsko,pak postupně. I. výzva do 37 let, II. Výzva do 42 let,mezitím nastoupily 26.srpna odvedení rekruti.

 

Z naší obce bylo povoláno do války 40 mužů, z nichž se 5 mužů nevrátilo.

Povoláni : Bezina Josef Havránek Antonín- hostinský

Hrdina Josef + Hejl Josef

Hetzendorf František Hejl Frant.

Hetzendorf Josef Hejl Karel - legionář

Hajzler Josef Krutský František

Kamler Alois – ženatý + Matoušek Alois – legionář

Moravec Josef Polák Jakub

Sadílek František- obchodník Svoboda Josef

Svoboda Antonín Svoboda Antonín

Šmejkal Jan Svoboda Jaroslav – svobodný +

Vedral Josef Oupic Václav

Vzdych Karel -svobodný + Zikmund Josef

Svoboda Václav – svobodný + Kulík Josef – legionář

Heindel Jan – legionář

 

 

Za příčinou racionálního využívání denního světla,v letních měsících a úspory látek hořlavých zavádí se tzv. letní čas od 1.května do 30. září 1916, hodiny zařízené dle času dosavadního postrčeny o hodinu napřed.

Z nařízení hejtmanství smí se pivo v hostincích prodávat:

od 1.října 1916 od 6,00 hodin do 10. hodin ve všední den ,v neděli od 3. hodin do 10. hodin,každému hostu v místnosti i přes ulici pouze 1 litr.(V městech nelze po celý týden pivo dostat, u nás někdy)

21.11.1916 Rekvírovány ze zdejších zvonů dva , k úkonům válečným.

Klekáníček v Bulánce vážící 12 kg( zakoupený ze sbírky za 25 zlatých). Lid při sejmutí zvonů,zvláště klekáníčků ( Bulánka,Králka) si zaplakal. Zvony celé s věže shozeny, do Kouřimi na dráhu odvezeny,tamtéž zváženy a ofotografovány.

Odvody 17 cti letých.

1917 Válka zuří dále. Bída a nedostatek jeví se stále více,nedostatkem uhlí a abnormálních mrazů trvajících od 14. března do 17. března ( u nás až – 24°C)ptactvo i zvěř hynula,dobytek v chlévech, brambory mrzly i ve sklepích. U nás od Vánoc zavřené školy,pro nedostatek uhlí.

V březnu po třetí odvody do 45 let. Odváděn poslední zbytek ze zbylých mrzáků.

Z 1000 českých pivovarů přestalo vařit přes 600 pivovarů. Černokostelecký dodává měsíčně po ½ hektolitru do svých hostinců

Zima dlouhá krutá,stále sníh a déšť s mrazy až do konce dubna zuří. Letošní nekonečná zima měla podobnou družku v r. 1824 a dle starých letopisců v r. 1799,kdy trvala od listopadu do konce dubna. Žeň na to prabídná a nastal hlad. Na česko-budějovicku kupují psy za dosti vysoké ceny k jídlu pro velký nedostatek masa.

1917 červenec u nás strašné sucho,všechno vadne vedrem. Teploměr ukazuje 30-35°C ve stínu a na slunci 40-50°C.

Dne 2. července místodržitelství v Praze dovoluje stříleti vrány,sojky a kavky pro výživu obyvatelstva, ale není prach a broky.

Od května tohoto roku se do Olešky vůbec nedostává pivo do hostinců. Není tabák.

Zaveden zase letní čas.

1918 V Čechách zuří španělská chřipka.

Dne 28.října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny.

11.listopadu konec války.

1919 Podle nového volebního řádu volí i ženy,jež také voleni býti mohou.

Národním shromážděním vydán zákaz politisování na kazatelnách a ministerstvem vyučování nařízena dobrovolná účast školní mládeže při mši svaté.

V české republice 1. květen a 28.září prohlášeny za státní svátky.

1921 Sčítání lidu Bulánka 242.

Velké sucho po téměř pět měsíců vyjímaje dvou přeháněk,žádný déšť. Nouze o pitnou vodu.

Po vzoru jiných obcí a měst byl shora jmenovaným pěti zdejším osadníkům a ještě osmi jiným padlým ve světové válce k jejich uctění postaven v tomto roce pomník. Pomník zhotovil Josef Jásek,kameník z Kouřimi za 3400 Kč. Úpravu a ohražení místa provedli někteří obětaví občané zdarma. Potřebný dřevěný materiál daroval pan Bedřich Lonský,majitel lesa Ostráku. Okrasné stromy ,jako lípy, thuje atd. daroval p. Jaroslav Veselý,majitel školek a průmyslových závodů v Molitorově. Slavnost odhalení pomníku odbývala se 27.?. t.r. za veliké účasti lidu z celého okolí. Při odhalení pomníku promluvil slavnostní řeč pan Josef Vaněk z Kostelce nad Černými lesy. Pomník postavila osada Bulanka za spoluúčasti osady Králky a Kouřimských Vrchů. Stojí na levé straně okresní silnice kouřimsko-kostelecké. Na pomníku jsou jména 13 padlých s 12cti podobenkami. Po vyúčtování slavnosti a zaplacení všech vydání jeví se aktiva ve výši 1719 korun. Obnos ten byl rozdělen následovně. Každému sirotku po padlém vojínu byla odevzdána spořitelní knížka s vkladem 100 korun. Sirotků bylo 13 a jsou to :

Jos. Kamler 152 K Fr. Linhart 100 K

Fr. Nykl 100 K Josef Nykl 100 K

Emilie Nyklová 100 K Jar. Nykl 100 K

Anna Truhelková 100 K Novotnová 100 K

A. Janebová 100 K Boh. Janebová 100 K

Jos. Janebová 100 K Marie Janebová 100 K

Pavla Janebová 100 K

 

Zbytek obnosu 367 K ponechán byl jako fond na udržování a úpravu pomníku. Uložen jest v olešecké kampeličce na knížku, na jméno Fr. Matouška majitele domku čp. 2 na Bulance. Mimo uvedené jméno má knížka zvláštní heslo,které jen Fr. Matoušek zná a má knížku v uschování.

 

Zakoupení nového zvonu. Jak už bylo řečeno ve válce se z nedostatku kovů odebírali zvony,proto uspořádána byla v roce 1923 sbírka,z které byl zakoupen zvon nový. Sbírku v naší osadě a sousedních Vrchách provedli dva obětaví občané,Fr. Krutský a Jan Havránek. Místní kroužek divadelních ochotníků daroval 100 Korun. Zvon byl koupen u firmy K. Šilhavý,zvonárna v Pardubicích za 935 K a 84 halířů. Na zvoně je vylit obraz sv. Václava s letopočtem 1923.Na zvoničku ji přimontoval Fr. Sadílek.

Založení hospodářského družstva.

V roce 1923 bylo na podnět Fr. Sadílka a Fr. Krutského založeno hospodářské družstvo,počtem 22 členů. Zakoupena byla benzinová mlátící garnitura za 28000 Kč od firmy Melichar – Umrath z Prahy. Po dvouletém upotřebení se benzinový motor,který poháněl mlátičku stal úplně nepotřebným. Zakoupilo družstvo motor nový za 22 000 K od firmy Bratři Jouzové Pečky na dráze.

1925 stavba hospodářského stavení na pozemku obcí darovaném,kde jsou jmenované stroje uloženy.

1927 pozemková reforma. Tohoto roku byla definitivně provedena parcelace pozemků u dvora Diblíkova. Ve prospěch osady Bulanky přiděleno bylo část pozemků v tzv.

Soběsukách. Poděleno bylo 32 žadatelů.

Koncem roku 1927 se započalo s výstavbou dvou transformátorů (v Olešce a na Bulánce)a pracemi o zavedení v jednotlivých domech. Následkem tří opozičníků, kteří činili překážky ve stavbě práce se zdrželi, takže svítit se začalo až před Vánocemi 1928. Za 1kWh platit se bude při svícení 3K 30ha,při užívání motoru 1K80ha. Při stavbě elektrické sítě,při umisťování nástřešníků na domku čp. 41 zabil se montér J. Hrdina z Polních Voděrad.

 

Popis osady : toho roku čítá osada Bulanka již 55 domů s 229 obyvateli. Rozprostřena jsouc po levé straně okresní silnice kouřimsko-kostelecké. Z 55 domků je kryto 46 taškami a 9 slaměnými došky. Požárních pojišťoven je zde zastoupeno 5 a sice : 1. Česká 22 čísel, Plaňanská 17 čísel, Rolnická 10 čísel, Slavia 5 čísel, Fonix 2 čísla.

Obyvatelstvo živí se většinou polním hospodářstvím až na několik, kteří provozují živnost sadařskou. Poslední dobou věnuje se pozornost pěstování ovocných stromů.

 

Založení hasičského sboru : dne 1.května tohoto roku svolali poradní schůzi do hostince a. Urbana. Schůzi zahájil přítomný Em. Hlavatý,župní dozorce župy Kostelecké. Za přítomnosti obecního starosti J. Krále z Olešky a členů obecního zastupitelstva.

Fr. Krutského,Jos. Kulíka prozatímních zástupců sboru K. Kaše,Fr. Matouška, Josefa Havránka,Fr. Bárty,J. Vedrala a Fr. Svobody. Ujednáno bylo,že informační schůzi svolají : Fr. Krutský,Fr. Svoboda,Josef Kulík a Jos. Svoboda,na kterou pozvou všechny majitele domů v Bulance a příslušníky jejich rodin obou pohlaví od 14 let. Schůze byla konána 5. května t.r. V hostinci A. Urbana. Zúčastnil se jí také starosta župy Kostelecké č. 129 Jan Pokorný. Po přečtení stanov přistoupeno bylo k volbám. Volby prováděny byly většinou aklamací. Za starostu sboru zvolen byl Fr. Sadílek, za velitele Fr. Krutský, za pod velitele Jan Líbal. Do výboru byli zvoleni : Josef Svoboda – jednatel, Jan Havránek- pokladník,Josef Matoušek-přísedící, Jan Šmejkal – přísedící. Čeněk Rybář a Václav Oupic náhradníci. Josef Kamler- cvičitel. Volby konaly se za přítomnosti 2 členů činných a 11 členů přispívajících.

Dne 10.června t.r. podali jsme si žádost v naší mateřské obci o vydání nám předem slíbené čtyřkolové stříkačky . Na naší žádost bylo nám 15.června sděleno následující : Sbor dobrovolných hasičů v Olešce je vám ochoten zapůjčiti dvoukolovou stříkačku na dobu,dokud si nezakoupíte stříkačku novou. Odpověď tato se nás nemile dotkla a způsobila mnoho zášti proti nesolidnímu jednání Sboru dobrovolných hasičů v Olešce. Vzdor pro nás nepříznivé situaci,podařilo se několika vlivným osobám,že nám byla čtyřkolová stříkačka dne 28.června t. r. vydána a a s velkým nadšením do naší osady převezena a prozatím uložena ve skladišti hospodářského družstvo.

Naše mužstvo v počtu 22 mužů,postrádající výzbroj i stejnokroje věnovalo se dvakrát týdně s obdivuhodnou vytrvalostí povinnému cvičení. Narychlo zakoupena byla výzbroj a stejnokroje u Hasičské nákupny v Praze. Obnos jest zanešen v pokladní knize pod č. 4,8 a 14.

Slavnost složení slibu

Od 19. července do 24. července chopili se všichni členové činní i přispívající přípravných prací pro nastávající slavnost. Stavěli se slavobrány, narychlo bylo upravováno cvičiště a konány byly zkoušky. Důkaz naší práce byl,že se nám podařilo s nemalou duševní i fyzickou námahou,dík obětavosti některých našich členů uspořádati dne 24. července t.r. „Slavnost složení slibu “ na prapor hasičské župy kostelecké č. 129.

Pořad:

12,00 hodin – vítání sborů

13,00 hodin – schůze župy a zástupců sboru

14,00 hodin – seřazení průvodu k pomníku padlých, kde promluvil řídící učitel z Doubravčic. Potom šel průvod na cvičiště,kde uvítací řeč promluvil starosta sboru Fr. Sadílek. Složení slibu řídil župní dozorce M. Hlavatý. Prostá cvičení se sekyrkami provedli sbory : Pražské cvičení – Kozojedy,Oleška,Brník a Dobré Pole.

Mladoboleslavské- Brník a Bulánka

Prostná s bouracími háky předvedl sbor Oleška

Cvičení se žebříky - Sbor Kozojedy

Vystoupení samaritní stráže provedl sbor Oleška pod vedením přítele Trnky

Požární útok provedl sbor domácí.

Slavnosti této zúčastnilo se 18 sboru s počtem 145 mužů. Oleška -24 ,Kozojedy – 24, Štíhlice – 8, Vyžlovka 3, Žernovka 5,Tehovec -7, Brník -11,Krymlov -6, Nučice -4,

Svojetice -1, Srbín -5,Dobré Pole -20 mužů. Za župu podlipanskou zúčastnili se sbory Kouřim – 11 mužů,Ždánice – 6 mužů.

Úspěch slavnosti byl nejen morální,ale i finanční.

V neděli 18.září v poledne zazněl signál hasičské trubky a hlas zvonu na poplach,který nás zve na rychlo ku pomoci. Vypukl požár u domkáře Ant. Nykla čp. 11. Sbor v několika minutách za pomoci spoluobčanů zahájil svoji činnost. V krátké době podařilo se požár lokalizovat pouze na jeden objekt. Vyhořela stodola s kolnou s nevymlácenými zasobami. Při ohni bylo silně poškozeno skladiště místního divadla a jeviště, které muselo být vyklizeno. Při požáru poskytl náš zdravotní odbor,první pomoc dvěma osobám. Ant. Nyklovi,který utrpěl těžké zranění na oku a Marii Matouškové,která se poranila na ruce.

U požáru dostal sbor křest ohněm. Veškeré záchranné práce při požáru řídil starosta sboru Fr. Sadílek.

8.listopadu t.r. dostal sbor nařízení v němž stálo:

Zemský dozorce Těšínský přehlédne sbor v sobotu 12.listopadu od 10,00 do12,00 hodin. Skladiště výzbroj,stroje budiž ve vzorném pořádku ku prohlídce. Také i knihy. Cvičení hlavně se stříkačkou a pochodové. Činné družstvo budiž svoláno trubkou. Svolejte schůzi a předložte všechny svoje požadavky ohledně subvence na stroj a výzbroj. Každý může své přání projeviti. Podepsán Hlavatý,župní dozorce.

Nejnutnější podzimní práci,kdy každý hledí dodělati své poslední dílo v polích, museli jsme všeho nechati a očekávati předem nám hlášenou prohlídku.

Konečně o 1 hodině odpoledne přehlédl náš sbor př. Těšínský,zemský dozorce a E. Hlavatý. župní dozorce,Že vše v pořádku shledali,oba svými podpisy v jednatelské knize na str. 6 stvrzují. Přehlídky zúčastnilo se celkem 16 mužů.

Dne 2.prosince předal kroužek divadelních ochotníků,místnímu sboru jeviště a knihovnu,která obsahuje 115 svazků s následujícími podmínkami.

Čistý výnos z divadelních představení,jež bude sbor pořádati,bude plynout do sborové pokladny. Jmenovaný majetek nesmí sbor ani jednotlivec žádným způsobem poškozovati a zcizovati. Kdyby se sbor rozešel,připadá majetek,kroužku divadelních ochotníkům. Sbor se zavazuje pokud bude tento majetek míti ve správě,přikoupit každoročně,pokud to finanční situace dovolí,několik svazků do knihovny. Zmenšovati knihovnu nesmí, zvětšovati je jeho povinností. Naproti tomu sbor zaplatil některé dosud váznoucí dluhy na jevišti. Úmluva tato byla projednána dne 2 prosince u Urbanů za souhlasu všech přítomných členů.

Činnost samaritánů: od založení sboru do dnešního dne poskytl samaritní odbor,první pomoc 15 lidem- 6 mužů,7 žen a 2 děti.

 

1928 Horka v srpnu dosáhla ve stínu až 35°C celé léto až do října suché.

Dne 5. ledna t.r. došla sboru smutná zpráva. Příteli A. Kamlerovi,bytem na kouřimských Vrchách,zemřela manželka. Aloisie Kamlerová roz Svobodová byla zasloužilou členkou místního divadla. Zesnula po delší nemoci v okresní veřejné nemocnici v Českém Brodě,zanechala po sobě šest neděl starou dcerušku. Pohřeb konal se 7.ledna o 1 hodině odpoledne z kouřimských Vrchů na hřbitov kouřimský. Sbor zúčastnil se jej počtem 22 členů a daroval na pohřeb věnec.

Dne 15. ledna uspořádal sbor v hostinci u Urbanů I. hasičský ples. Ačkoli bylo počasí nepříznivé,zúčastnilo se plesu 141 platících osob obého pohlaví. Zábava během několika hodin dostala tak přátelský a společenský ráz,že není pamětníka,tak krásné a příjemné zábavy.

Dne 17. listopadu byla svolána první žádná valná hromada do hospody A. Svobody.

A tímto pořadem : Schůzi zahájil starosta sboru Fr. Sadílek

Zprávu o činnosti sboru přednesl Fr. Krutský

Voleno bylo většinou aklamací a byli zvoleni: Fr. Sadílek-starosta,

Fr. Krutský-velitel, Josef Moravec-po velitel, Jos. Svoboda-jednatel,Jan Havránek- pokladník. Přítomnost 55 členů.

Dne 22.ledna zemřel příteli Fr. Maškovi syn Josef. Skonal po delší nemoci v Českobrodské nemocnici ve věku 17.let. Pohřeb konal se 25 t.m. s osady Bulanky

na hřbitov do Olešky. Na žádost přítele Maška zúčastnilo se pohřbu šest mužů našeho sboru.

Dne 29.února konal sbor opět smutnou povinnost. Příteli K. Kašovi, zemřela matka Kateřina Kašová, ve věku 72 let. Sbor doprovodil zesnulou na poslední cestě v počtu 12 mužů. Za tento projev daroval přítel Kaše do sborové pokladny 200 Kč.

Dne 4. června asi ve tři hodiny odpoledne, vypukl požár v domku J. Kaše čp. 15. V několika minutách byla stříkačka na místě, obsluhována třemi muži a za pomoci výhradně žen,podařilo se oheň v zárodku zdolati,tak že neměl žádných následků. Oheň vznikl od špatné kouřové roury,která byla zhotovena z dřevěného materiálu. Škoda způsobená požárem byla nepatrná.

Na schůzi konané 16.června odhlasováno bylo započíti se stavbou hasičské zbrojnice.

Již následující dny byl svážen stavební materiál. 20. června bylo započato se stavbou. Díky obětavostí některých členů sboru byla 2. července odevzdána svému účelu.

Den 5.a 6. červenec byli hlavní dny sjezdu slovanského hasičstva v Praze, kterého se zúčastnil počtem 19ti mužů a 2 ženy.

Během tohoto roku bylo provedeno 34 pravidelných cvičení, dvakrát pohotovost,dvakrát byla škola a jednou byl sbor volán k požáru. Samaritní odbor poskytl první pomoc sedmi osobám. Dále zúčastnil se sbor 13. května t.r. domácího cvičení v Dobrém Poli. V župním sjezdu v Olešce, při závodech se stříkačkami, vydobyl si sbor,pro svoji zručnost prvé místo. 3.června, župního sjezdu v Olešce zúčastnilo se 22 mužů a 10. června župního sjezdu v Dobřichově na kouřimsku zúčastnilo se 10 mužů.

1929 Kruté mrazy panovaly po celé Evropě, v Olešce až -35°C, celé vesnice byly takřka odříznuti sněhovými závějemi od světa, u nás i metr vysoké. Zhynulo mnoho ptactva a zvěře mrazem a hladem. Školní děti pro nedostatek uhlí a mráz měli úlevu v docházce školní. Obleva až 8. března.

Dne 13.ledna uspořádal sbor v hostinci u A. Svobody II. hasičský ples,jehož se zúčastnilo 107 platících. Za veselé a přátelské nálady zábava trvala až do druhého dne, do osmé hodiny ranní.

Dne 18.ledna svolal sbor II. řádnou valnou hromadu. Odbývala se u Urbanů za účasti 41 členů.

Na žádost br. J. Poláka,zúčastnilo se 12 mužů našeho sboru,pohřbu paní Vlasákové. Pohřeb konal se z domu smutku na Bulance čp. 7 na hřbitov olešecký dne 22.února t.r. Za tento projev daroval J. Polák do sborové pokladny 200 korun.

Dne 27. dubna zemřel Josef Kamler. Skonal tiše po delší nemoci v 70ti letech svého věku. Zemřelý byl zasloužilým členem našeho sboru. Byl vážen ode všech občanů pro svoji mírnou povahu. Pohřeb jeho se konal z domu smutku na Bulance čp.44 za účasti celého boru a velké účasti občanstva na hřbitov do Olešky.

Dne 6. března, se odstěhoval se z osady Bulanky z domku čp. 29 náš člen a první podvelitel Jan Líbal. Odstěhoval se do svého rodiště Tatce.

Tohoto roku měl sbor,župou povolené veřejné cvičení a slavnost předání zbrojnice.

Konány byli proto přípravy. Činné mužstvo dvakrát týdně pilně cvičí. Zakoupeny byly dva střešní háky. Dala se obarviti stříkačka a založena byla jinošská družina počtem 12cti jinochů. Bylo upravováno cvičiště,osázeno lípami a ohraženo drátěným plotem. Jasany,jež stály kolem zvoničky,byly vykáceny a za utržený peníz opravena zvonička a ohražena drátěným plotem. Tak bylo vše připraveno pro Slavnost předání zbrojnice, spojenou s veřejným cvičením, kterou sbor uspořádal dne 5. května. Slavnosti zúčastnilo se 19 sborů,počtem 161 mužů,35 žen a 12 jinochů. Ze župy kostelecké: Dobré Pole,Chotýš, Oleška,Štíhlice, Králka,Svojetice,Brník,Krupá,Krymlov,Svatbín,Kozojedy,Kostelec.

Župa kouřimská:Kouřim,H. Kruty,Doubravčany,Ždánice a Třebovle. Za župu podlipanskou: Vitice a za župu poděbradskou:Pečky na dráze.

Naše malá slavnostně vyzdobená osada hostila o slavnosti téměř 2000 osob,které s plným uspokojením se vzpomínkou na několik příjemně strávených hodin v naší osadě se rozcházeli.

V pondělí 23. září o 12cté hodině polední,byl hlášen požár v osadě Králce u Valenty Václava čp.50. Za krátko byl sbor u požáru a pod vedením velitele Fr. Krutského za pomoci našich spoluobčanů zahájil činnost. Oheň vznikl z neznámé příčiny ve stohu na zahradě,od kterého se vzňala stodola a hospodářské stavení. Ve stodole shořel mlátící stroj hospodářského družstva naší osady,který byl tamějším občanům zapůjčen k vymlácení.

Dne 29.října odstěhoval se z Bulanky čp.14 se svou rodinou náš člen F. Nykl. Týž čas odstěhoval se Ant. Kamler,který byl také naším dobrým členem.

Během roku 1929 bylo provedeno 48 pravidelných cvičení,dvakrát byla škola,jednou přednáška. Dvakrát byla svolána pohotovost,jednou byl sbor volán k požáru mimo osadu. Samaritní sbor poskytl první pomoc 32 lidem. Veřejných cvičení zúčastnil se sbor čtyřikrát

a sice 19.května župního sjezdu ve Štíhlicích, 9.června župní sjezd v Horních Krutech,

  1. června okrskové cvičení v Králce,23.června veřejné cvičení v Třebovli.

1930 Zima v tomto roce mírná,nebyl skoro žádný sníh,léto suché a červen parný.

Sčítání lidu Bulánka : 231 lidí a z toho 115 žen a 116 mužů.

V neděli 12.ledna se konal III. Hasičský ples. Plesu bylo přítomno 157 platících osob.

Dne 18. ledna uspořádána byla v hostinci u Urbanů III. řádná valná hromada. Po zprávách činovníků byl zvolen Jos. Kulík ml. předsedou zábavního výboru. Dále bylo přijato pět nových členů : V. Oupic, Jos. Kamler,Jos. Splavec,Jan Komberec a A. Moravec. Přítomno bylo 47 členů.

Pohřeb :23.března účastnilo se 10 mužů pohřbu paní K. Krásové tchyně br. Kulíka. Za projev tento daroval J. Kulík 100 korun do sborové pokladny. Taktéž 8. března konalo 10 mužů se sboru smutnou povinnost a na žádost br. Vedrala zúčastnili se pohřbu jeho tchána Fr. Luly.

Za tento rok bylo 20 pravidelných cvičení,třikrát byla škola a dvakrát pohotovost. Dvakrát byl sbor volán k požáru mimo osadu a sice do Olešky. Veřejných cvičení se sbor zúčastnil : domácího cvičení v Dobrém Poli 11.května,župního sjezdu ve Ždáncích 25.května,župního sjezdu v Lipanech 1.června,župního sjezdu v Nučicích 8.června,krajinského sjezdu v Českém Brodě 15.června. Dále se účastnilo 7 mužů a 2 ženy našeho sboru jako pořadatelé zemědělských slavnostní 7.září na Lipanech. Zdravotní odbor poskytl první pomoc v 39 případech.

Dne 7.března uspořádal sbor na oslavu 80tých narozenin pana presidenta

T. G. Masaryka v hostinci u Svobodů „ Hasičskou besídku“.

IV. řádná valná hromada v hostinci u Urbanů,na pořadu byly zprávy činovníků

a volby,které byly prováděny obvyklým způsobem. Valné hromadě bylo přítomno 62 členů.

Tohoto roku koupilo místní hospodářské družstvo nový mlátící stroj.

1931 v neděli 11.ledna byl uspořádán v hostinci J. Svobody IV. hasičský ples. Plesu se zúčastnilo 110 platících osob.

Dne 2.března na přání br. J. Havránka,pokladníka sboru,zúčastnil se sbor v počtu 15 mužů pohřbu jeho matky,která zemřela ve věku 86 let. Za tento projev daroval br. J. Havránek do sborové pokladny 100 Kč.

Požár : 23.března asi o 12té hodině noční,zazní klidně spící osadou,hlas hasičské trubky,která nás volá chránit majetek a životy svých spoluobčanů. Hořel domek čp. 5,na Bulance ,patřící Fr. Šmejkalovi. V nejkratší době byl sbor na místě požáru a zahájil zachraňovací práce . Společnému úsilí se podařilo oheň lokalizovati na nejbližší objekty. Domek nebyl obydlen. Byl kryt slaměnými došky a škoda vzniklá požárem byla uhrazeno pojistkou.

Slavnost odhalení památníku

Dne 3.května uspořádal sbor pod protektorátem obecního zastupitelstva „Slavnost odhalení památníku prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi“spojenou s veřejným cvičením. K účelu tomu byl přivezen kámen z penčického lesa u Jevan,jež jsme od lesního úřadu dostali. Místo postavení památníku bylo určeno na hasičském cvičišti. Cvičiště darovala nám mateřská obec Oleška, k hasičským účelům 28.ledna 1929,ve výborové schůzi v Olešce,za přítomnosti členů výboru: V. Kůžela,J. Pokorný,J. Hájek,Jos. Král, Fr. Svoboda, Jos. Pohořelý,J. Vosecký, F. Malý, Jan Havránek, K. Semerád,V. Rýva a Josef Houdek starosta.

Ve středu hřiště,ve výměře asi půl korce je postaven památník,v němž je vsazena velká bronzová plaketa s poprsím pana presidenta. Plaketu vyrobila firma Šmakal za 510 korun. Pod plaketou jest vsazena deska s věnováním,kterou zhotovil závod Brovt Praha.

Postavení památku a úpravu místa provedli obětaví členové zdarma. Před zahájením slavnosti byl panu presidentovi odeslán blahopřejný telegram. O jedné hodině odpolední byl uspořádán průvod k pomníku padlých,kde promluvil Jan Krutský,řid. učitel ve výslužbě. Odtud byl odchod na cvičiště,kde památník odhalil a veřejnosti předal,starosta sboru Fr. Sadílek. Při odhalení promluvil Josef Borovička,starosta města Kouřimě. Za župu promluvil K. Borovička ,župní jednatel Jevan. Slavnost byla zakončena zdařilým hasičským cvičením.

Slavnosti se zúčastnilo 17 sborů v počtu 158 mužů a 14 žen. Za župu kosteleckou: Nučice,Králka,Dobré Pole,Oleška,Krupá,Chotýš,Svatbín,Jevany,Kozojedy a Kostelec. Za župu kouřimskou: Kouřim,Klášterní Skalice,Malotice a Třebovle. Za župy podlipanské : Lipany,Hořany a Vitice. S následování hodnou obětavostí vyznamenali se ženy a matky našich hasičů. Z vlastních prostředků připravili různé pečivo,jako dorty a jemné cukroví,které ve stáncích pro tento účel zhotovených,ve prospěch sborové pokladny prodávali. Zvýšili tak příjem pokladny o 500 Kč. Jako upomínku na tuto slavnost máme 26 fotosnímků ,na kterých je postup této slavnosti pěkně znázorněn. Do 5.května obdržel sbor pěkný děkovný dopis od pana presidenta. Dopis jest přiložen.

V tomto roce bylo provedeno 18 pravidelných cvičení. Sbor se zúčastnil župního sjezdu v Krupé,župního sjezdu v Kouřimi a veřejného cvičení. Jednou byl povolán k požáru.

1932 Dne 17.ledna byl uspořádán V. hasičský ples,kterého se zúčastnilo 139 platících osob.

Dne 3.ledna svolána V. řádná valná hromada za přítomnosti 55 členů. Během roku konalo se pouze jedno cvičení a to se stříkačkou. Mimo osadu zúčastnil se sbor veřejných cvičení ve Svatbíně a v Brníku. Samaritáni poskytli první pomoc ve 41 případech.

Za zmínku stojí,že letošní úrodu třešní a tím i velkou škodu sadařům způsobila vrtule třešňová. Moucha,která způsobuje velkou červivost třešní.

1933 Hodnosti kronikáře,kterou vedl br. Fr. Sadílek se vzdává a přejímá ji br. Josef Kamler. Předešlý nezanechal z r. 1933 žádných záznamů a jiných poznámek o činnosti sboru a událostí z naší osady. Proto vyhledávám zápisy,abych kroniku z tohoto roku doplnil.

Dne 15.ledna t.r. byl uspořádán VI. hasičský ples ,jehož se zúčastnilo 99 platících osob.

Do hostince br. Urbana byl svolána VI. Řádná valná hromada, s pořadem správy činovníků. Starosta zahajuje valnou hromadu. Na vyzvání starosty předčítá protokol z minulé valné hromady br. jednatel J. Svoboda. Po přečtení ujímá se slova velitel br. Krutský. Přednáší o činnosti sboru a zříká se hodnosti velitele. Starosta vzdává dík za jeho pětiletou velitelskou činnost u sboru. Dále předčítá se nařízení od Zem. has. jednoty,aby každý člen zaplatil příspěvek obnosu 10 Kč. Tím se rozšířila debata a br. starosta Fr. Sadílek,trvá na tom,aby každý kdo chce být hasičem zaplatil 10 Kč,jinak se ze sboru vyloučí. Bratr J. Vedral a F. Hetzendorf,dávají návrh,aby příspěvek platil se 5 Kč za člena a přihlásilo se k župě 15 členů aniž by členové,kteří nebyli přihlášeni k župě,ztratili rozhodovací právo ve sboru. Starosta dává o svém návrhu hlasovat. Jeho návrh je zamítnut. Přijat je návrh Vedrala a Hetzendorfa. Starosta prohlásil,že za těchto okolností nemůže pracovat a vzdává se své hodnosti. Bylo přikročeno k novým volbám,hlasováno bylo lístky. Fr. Svoboda-starosta,Josef Moravec-velitel,L. Holý- podvelitel,J. Kulík – četař. Valné hromady zúčastnilo se 63 členů.

Sbor zúčastnil se dne 25.března hašení požáru v Králce čp. 27 patřící A. Hejlovi. Shořelo stavení pokryté došky. Uhájeny byly pouze chlív a stodoly,které byly pokryty taškami. Spolupracovali sbory Brnický,náš a nejvíce se vyznamenal sbor Králecký.

Svolána 2.dubna župní přehlídka sboru, ,v plné výzbroji do hasičské zbrojnice,kterou je pověřen br. A. Chládek,župní dozorce,shledává vše v pořádku a nabádá mužstvo k další práci a dobrovolné poslušnosti. Přehlídky zúčastnili se všichni členové.

Dne 23. prosince svolává se mimořádná valná hromada do hostince A. Urbana k projednání o úpravě vodní nádrže „Močálu“. Následkem panovaného sucha byl nedostatek vody v naší osadě. Byli občané nuceni vozit vodu koňmo z rybníku „Kamenky“ Dobré Pole. Jelikož v naší osadě je jen jeden pár koní,byla doprava vody nákladná a obtížná. Usnesli se někteří členové sboru ,aby se vodní nádrž „ Močál“ nechala upravit a náklady s tím vzniklé,hrazeny byly se sborové pokladny. Dále přednesen byl návrh,aby byla vykopána ještě jedna studna u pomníku padlých. Dále navrženo bylo,aby „Močál“ byl upraven dobrovolně všemi občany,aniž by tím sbor finančně utrpěl. V členstvu vznikli námitky proti tomuto návrhu a zůstal tedy nedojednán. Zůstává tento rok při starém způsobu dovážení vody.

1934 Dne 5.ledna svolána do hostince br. J. Svobody VII. Valná hromada s pořadem:

správy členů,volby provedly se obvyklým způsobem. Za starostu sboru Svoboda Fr.,Moravec J.-velitel, Holý L.-podvelitel,Svoboda Josef-jednatel,Jan Havránek- pokladník,Matoušek Josef-zbrojmistr,Kamler Josef-cvičitel,Kalita Fr.-náčelník samarity,členové výboru Fr. Hetzendorf,Svoboda Vinc. ,J. Přibyl,dohromady zúčastnilo se 62 členů.

Dne 28.ledna uspořádán VII. hasičský ples do hostince br. A. Urbana,plesu se zúčastnilo 109 platících osob.

Dne 4. února svolává župa 26.valnou hromadu do Kostelce n.Č.lesy.O této hromadě náš sbor odvolává br. Fr. Sadílka ,ze správy župního výboru a na jeho místo je jmenován člen župního výboru br. Fr. Krutský.

Po kratší nemoci v pražské nemocnici ve věku 27 let,dne 22.dubna, zemřel náš příslušník Jaroslav Moravec. Pohřeb se konal na Olšanech.

Náš sbor se zúčastnil se stříkačkou v počtu 12 mužů,požáru na Králce v hostinci br. Svobody. Požár vznikl při uzení masa. Králeckému sboru podařilo se oheň lokalizovat ,aniž by vznikla škoda. Náš sbor byl účasten,ale nemusel zasahovat.

Dne 13. května zúčastnil se sbor oslav 50.let trvání sboru ve Štíhlicích,počtem

6 mužů.

Dne 20.května konal se na Bulánce 25. řádný župní sjezd s pořadem:

Dopoledne od 9,00-10,00. hod. Vítání sboru a hostí

10,00 odebral se průvod na cvičiště,kde byly provedeny zkoušky cvičenců

11,00 zahájena v hostinci br. Urbana župní schůze,žup. starostou E. Hlavatým

13,00 seřadili se členové župy a zúčastněné sbory před zbrojnicí a v průvodu odchází k pomníku padlým,za účasti občanů domácích a přespolních. Zde uvítal celé shromáždění krátkým proslovem starosta sboru br. Fr. Svoboda. Po jeho proslově byl položen věnec a kytice naším bratrům padlých ve světové válce. Dále ujímá se slova župní vzdělavatel br. Jos. Nypl z Oplan. Nabádá občany ke svornosti a příkladem poukazuje na blízké Lipany. Po skončení jeho proslovu a zvuku národní hymny odchází průvod na cvičiště,kde přivítá shromáždění jménem obce starosta Josef Houdek. Za župu starosta br. hlavatý,po tomto proslovu nastupují muži ke cvičení se sekyrkami „ Novákovo“. Dále nastupuje jinošská jednota žáků v počtu 45 na sekyrkové cvičení „Plaňanské“. Po nich samaritní kolona,zvláštní vystoupení předvedlo 16 děvčat z Vyžlovky a bratrský sbor Plaňanský,domácí sbor žebříkové cvičení. Sjezdu zúčastnilo se 16 sborů župy Hlavatého s počtem 195 mužů,45 žáků,16 děvčat a 20 žen. Za župu kouřimskou 4 sbory počtem 34 mužů.

Z tohoto župního sjezdu zachovalo si mnoho vzpomínek,jak místní tak i přespolní občané.

V hojném počtu zúčastnili se také tanečního věnečku,kde v hostinci br. Svobody dokončují dokončují svůj program.

Dne 10.června 1934 zúčastnily se sbory župy Hlavatého v plné výzbroji se stříkačkami oslav 50 let trvání župy. Přičemž vzpomenuto bylo na prvého starostu a zakladatele župy br. Štětinu. Přehlídka přítomných sborů konala se na černokosteleckém náměstí. Odtud odebral se průvod na tamější hřbitov. U hrobu br. Štětiny,uctil proslovem jeho památku br. župní jednatel Borovička. Náš sbor zúčastnil se,se stříkačkou počtem 24 mužů. Tohoto dne zúčastnil se sbor počtem 4 mužů okrskového cvičení ve Svojeticích.

Dne 6.července navštívil sbor počtem mužů 8,krajinského sjezdu v Plaňanech.

Po dlouhé nemoci skonal dne 29. srpna ve věku 68 let, br. J. Holý. Zesnulý byl členem našeho sboru,byl vážený pro svoji mírnou povahu. Pohřeb konal se z domu smutku čp. 21 na Bulánce ,za účasti celého sboru a občanstva na hřbitov do Olešky.

Ve věku 65 let, zesnula 23.září pí A. Svobodová,bývalá hostinská v Bulánce čp.32.Na žádost br. A. Svobody doprovodil zesnulou na hřbitov v Olešce, z domu smutku čp.53, náš sbor počtem 12 mužů.

Dne 7. října zemřela naše členka Jana Kamlerová. Zesnula po delší nemoci ve věku 68 let. Pohřeb konal se dne 10. října z domu smutku čp.19 za účasti celého sboru a občanstva na hřbitov do Olešky.

Během roku 1934 vykonal sbor 15 cvičení se sekyrkami a 4 cvičení se stříkačkou.

Dne 16.prosince sehrál divadelní odbor , za hojné účasti divadelní přestavení „Šenkýřka u divoké krásky“.

Tento rok byl katastrofální pro veškeré obyvatelstvo. Již loňské léto bylo velké sucho a letos vyvrcholilo na nejvyšší stupeň. Veškeré nádrže v naší osadě byly vyschlé a jen studna u pomníku padlých ,dávala občanům vodu v odměřeném množství,potřebnou jen pro pití a vaření. V určitou hodinu ji po celý čas vydává P. Šmejkal Jan čp. 9,jest to od něj skutečná oběť. Vodu pro ostatní potřebu musí obyvatelstvo dovážeti z „ Kamenky“. Úroda byla suchem tak zničena ,že obilí postačovalo jen k obživě. Píce bylo tak málo,že dobytek musel býti prodán za levnou cenu. Následkem byla světová hospodářská krize,kde desítky lidí jsou bez práce.

1934- celková plošná výměra Olešky a Bulánky – 604ha-pšenice, ječmen, žito, oves, brambory a luka též zabírají větší plochu.

Nově postavený dům čp. 56 Sadílek František.

Dne 25.ledna 1935 divadelní odbor sehrál na Bulánce, na oslavu 25 výročí trvání zdejšího divadla hru „Zemský ráj to na pohled“. Režie se ujal br. Josef Moravec. Před zahájením hry, za přičinění br. Svobody,proveden byl živý obraz. Proslov k výročí přednesl Linhard František, ve svém referátu věnoval vzpomínku na zakladatele našeho divadla i těm co padli ve světové válce. Že je naše obyvatelstvo divadelně vyspělé,svědčí o tom velká účast i přes hospodářskou krizi.

Dne 26. ledna byl uspořádán v hostinci br. Svobody VIII. hasičský ples,za účasti 120 platících občanů.

Dne 2.února byla svolána VIII. řádná valná hromada za účasti 48 členů.

Za odstoupivšího člena výboru br. Josefa Vedrala,nastupuje br. Fr. Krutský.

Ve věku 82 let zemřel náhle br. Jos. Stuchlík, který byl 50 let členem župního sboru. K našemu sboru byl přidělen v r. 1931 ze Svatbína, kde pro tamější sbor vykonával službu hudce. Pohřeb konal se z domu smutku čp. 11 na Bulánce za účasti celé župy E. Hlavatého a občanstva na hřbitov do Olešky.

Dne 6.března v předvečer 85tých narozenin našeho prvního presidenta T.G Masaryka. Zúčastnil se náš sbor spolu s legionáři a občanstvem naší osady průvodu pomníku padlým. V 6.30 hodin sraz u pomníku padlých s bratrským sborem s Králky .Zde uvítal zdejší shromáždění člen župního výboru br. Krutský a vzpomíná za zdejší sbor a br. starosta za sbor králecký A. Svoboda. Po ukončení proslovu a po zapění státní hymny rozchází se sbory. Zdejší sbor a občanstvo odchází vzdát hold a vzpomínku u památníku našeho prvního presidenta republiky. Po ukončení krátkého proslovu radním Janem Šmejkalem a básně přednesené žákem Josefem Kombercem, odchází shromáždění v 6.50 hodin na „Kopec“ k předem připravené hranici. Přednesením básní školními dítkami, k uctění 85.narozenin a po zaznění sborového signálu v 7.00 hodin zažehnut byl oheň. Při tom předčítá manifest sborový vzdělavatel br. Karel Linhart. Po zapění státní hymny odchází občanstvo za nepříznivého počasí do svých domovů. Slavnosti zúčastnil se sbor počtem 28 mužů a 132 občanů. Této manifestace zúčastnily se rovněž sbory celé čsl. republiky v počtu 10576.

V rámci těchto oslav našeho osvoboditele T.G. Masaryka, sehrál divadelní sbor dne 10.března ,divadelní hru „Růže z Polomé“ se světelným obrazem,bysty p. presidenta. Hojná účast obyvatelstva.

Sbor se zúčasnil 27.dubna,počtem 21 mužů,pohřbu rolníka a starosty br. Josefa Houdka z Olešky. Pohřeb konal se na čes. bratrském hřbitově ve Kšelích.

Dne 2. května za zapsání stojí,tuhý mráz -16°C,který udeřil na krásně rozpučelou a rozkvetlou přírodu. V tuto dobu není pamětníka takovéto změny v jarním čase.

Župní sjezd v Mukařově dne 9.června,sbor zúčastnil se počtem 4 mužů.

V tomto roce zúčastnil se sbor pohřbů župních činovníků, br. Jedličky z Kozojed a br. V. Urbana z Nučic.

Dne 7. října na sklonku dne ukončuje svůj život v krásném mladém věku na zahradě pod rodným domem střelnou zbraní br. Rudolf Šmejkal, ve stáří 30 let. Pohřeb konal se z domu smutku čp.49 za účasti sboru v počtu 14 mužů a občanstva celé osady na hřbitov v Olešce.

Dne 14.prosince se vzdává náš první president T.G. Masaryk následkem churavosti ve vysokém věku svého presidentského úřadu. Na tento úřad zvolen byl dr. Edvard Beneš,bývalý a dlouholetý ministr zahraničích věcí a předseda Společnosti národů v Ženevě.

Ve prospěch „Jiráskova divadla“ v Hronově,sehrál náš divadelní spolek dne 15.prosince,hru „Srdce na uzdě“, v režii br. Kamler a Linhart.

V tomto roce sbor vykonal 4 cvičení se stříkačkou a 2 cvičení řadové.

 

 

Dne 9. ledna 1936 byla svolána IX. řádná valná hromada do hostince br. Svobody za účasti 42 členů.

Dne 25. ledna uspořádal sbor IX. hasičský ples v hostinci u br. Zeminy ,za účasti 88

platících osob.

Dne 6 března jako každoročně konala se za účasti sboru a občanstva naší osady oslava narozenin prvního presidenta T. G. Masaryka, na níž vzpomenuto jeho nesmrtelných zásluh o svobodu národa.

O druhé hodině noční vypukl dne 24.dubna požár v domku čp. 6, jehož majitelem je Miroslav Šplíchal. K požáru se dostavil v krátké době nejen domácí sbor, ale i sbor z osady Králky. Domek byl kryt slaměnými došky a byl delší dobu neobydlen,mohl se státi osudným pro celou osadu,ale společným úsilím obou sborů se podařilo oheň lokalizovat. Vzniklá škoda byla hrazena pojistkou.

Dne 28.května účastnilo se 14 mužů našeho sboru okrskového cvičení v Dobrém Poli.

Dne 5.června vypravilo se 9 členů sboru na župní sjezd v Mělníku.

Sbor svolává všechny činné členy dne 21. listopadu,na schůzi do hostince u Zeminů.

Poněvadž bylo na programu pojednávání o zakoupení motorové stříkačky a referát bratra žup. starosty Emana Hlavatého,dostavili se bratři v hojném počtu,neboť Sbor od svého založení r. 1927 dosud neměl vlastní stříkačky. Schůzi zahájil starosta Sboru br. Fran.

Svoboda a požádal bratra žup. starostu,aby objasnil bratrům účel schůze. Bratr žup. starosta Em. Hlavatý ujímá se slova a prohlašuje,že věnuje veškeré úsilí o zmodernizování a tím zvětšení pohotovosti župy. Motorová stříkačka,nejen že odstraní občanstvu potíže s používáním stříkačky na ruční pohon, ale svou větší výkonností zaručuje i bezpečnost majetku občanstva nejen místních,ale i okolního kraje. Z tohoto důvodu se snaží zmodernizovat celou župu. Starosta rovněž navrhuje,aby nezůstal náš sbor pozadu, možnost zakoupit stříkačku motorovou od firmy Ebrt v přibližné ceně 6000 Kč. Po kratší debatě byl návrh přijat.

O slovo se přihlásil br. Jan Havránek,pokladník sboru a vykazuje přibližnou hotovost 4000 Kč a připomíná,že bude nutno scházející obnos získati půjčkou. Bylo ,že za sbor se bude muset několik bratří zaručit. Dosud výtečná nálada zcela zmizela a nastoupila neochota ,zvláště po navržení několika majetných bratří za kaventy,kteří poukazovali jeden na druhého. Nikým neřízenou debatu ukončil br. velitel Moravec Josef prohlášením,že potřebný obnos bude vypůjčen v peněžním ústavě v Olešce a že se jako ručitelé dobrovolně hlásí bratři Josef Kamler,Ladislav Holý a Jan Havránek. Bylo uloženo br jednateli Jos. Svobodovi projednati dluhopis. Dalším usnesením byli bratři ručitelé za účasti Jos. Svobody č. 1- 31 zakoupiti stroj a tak zvítězila dobrá myšlenka nad neochotou majetných. Tím byl program vyčerpán a bratři se rozcházeli domů s myšlenkou a chloubou v srdci na motorovou stříkačku. Málo který si však vzpomněl,že by se byla málem opakovala situace z r. 1891 , kdy si naši předchůdci chtěli založiti vlastní Sbor. Chyběl jim však potřebný obnos a zvloáště pak alespoň nepatrná dávka obětavosti a ochoty na níž myšlenka ztroskotala. Tak by tomu bylo i dnes, v době pokroku a kronikář by musel zapsati, že Sbor měl příležitost zakoupiti za malý obnos motorovou stříkačku,ale poněvadž nebylo ochoty tj. Ručitele,vyřadil se tak sbor z jednoty župní a zůstal za pokrokem. Až jednou budou potomci listovati kronikou,nepřekvapí je tak smutný zápis,ale jistě se zaradují ,až si přečtou,že již 27.listopadu splnomocnění bratři Josef Svoboda, Ladislav Holý,Jan Havránek a Josef Kamler zakoupili motorovou stříkačku. Jistě je i překvapí,právě jako nynější občany ,že cena stříkačky byla smluvena s firmou Ebrt,za 4500 Kč,za nepatrnou cenu,za niž vlastní náš Sbor motorovou stříkačku,jež bude chloubou osady a radosti,při cvičeních. Ještě téhož roku vykonal Sbor 4 cvičení se stříkačkou.

1937 Dne 6.ledna konala se X. valná hromada v hostinci u Urbanů za účasti 42 členů. Po předčtení protokolu a zprávách činovníků bylo přikročeno k volbám,které byly provedeny aklamací. Za odstoupivšího bratra zbrojmistra Josefa Matouška převzal hodnost Václav Oupic.

Náš sbor uspořádal, v hostinci br. Svobody,dne 24. ledna X. hasičský ples,kterého se zúčastnilo 72 platících občanů.

Opět se oslavovali narozeniny prvního presidenta T. G. Masaryka . 6. března školní děti místních občanů sehráli na oslavu divadelní představení s názvem „Dráteníček“. Oslav se krom mnoha členů zúčastnilo hojně i občanstvo.

Sbor doprovázel dne 7.května na poslední cestu br. Trnku z Olešky na jeho poslední cestě.

Dne 8.května o hodině ranní svolal poplachový signál hasičské trubky a zvonu všechny členy k nočnímu cvičení. Cvičný objekt byl hostinec br. Svobody . Cvičení vedl br. Josef Moravec za účasti 23 členů.

Dne 16. května župní cvičení na Vyžlovce počtem 9 mužů.

Na domě čp.31 jehož majitelem v ten čas byl Josef Svoboda,byla odhalena soc. dem. stranou, dne 16.května deska Ant. Bruhovy.

 (Na přelomu 19. a 20. století nastal pak rozmach politické aktivity sociální demokracie, významně se o něj zasloužili Josef Steiner, Josef Hybeš a Josef Krapka-Náchodský - organizátor prvních oslav Prvního máje roku 1890 - a neprávem zapomínaný Antonín Brůha)

Dne 14.září v úterý o 3 hodině a 29 minutě skonal na zámku v Lánech první president Republiky Československé,president osvoboditel dr. T. G. Masaryk ve věku 86 let 6 měsíců a 7 dní. Truchlivá tato zpráva byla hned v ranních hodinách rozšířena rozhlasem i tiskem. Hluboký žal dolehl na národ československý.

K uctění památky tohoto muže ,velikána, byly rozžehnuty ohně na důkaz lásky národa k svému osvoboditeli. Tělesné ostatky byly nejprve vystaveny na zámku v Lánech,kam se odejela poklonit i deputace z našeho okresu. Pak byly ostatky presidenta odvezeny do Prahy,kde byl vystaven na Hradě v Plečníkově sloupové síni.

V úterý 21.září konal se prostý sice,ale mohutným dojmem působící pohřeb presidenta osvoboditele. Rakev zesnulého byla vystavena na prvním hradním nádvoří,kde řečí presidenta republiky dr. Beneše počali pohřební obřady o 10 hodině dopolední. Po presidentově řeči,zapěla pěvecké sdružení sbor Svatého Václava „Kdož sú boží bojovníci.“ Mohutný pohřební průvod ,ve kterém kráčel dr. Beneš,členové vlády,zástupci cizích vlád,vojsko a delegace všech korporací ,prošel hustými špalíry smutečně vyzdobenou Prahou a skončil před Wilsonovým nádražím velkým defilé vojska. Dojemně působila ohromná účast legionářů,mezi nimiž nechyběli dva z našich bratří Josef kulík a Josef Malík. Potom byla rakev odvezena na otevřeném železničním vagóně do lán,kde na hřbitůvku byla uložena do hrobky po boku zesnulé presidentovi choti.

1938 Dne 12.ledna svolal sbor XI. řádnou valnou hromadu do hostince br. Jana Svobody již se zúčastnilo 42 členů. Nebylo zaznamenáno změn.

V Dobrém Poli se dne 26.ledna o osmé hodině ozval poplach,který svolával k ohni. Sbor náš se nezúčastnil,poněvadž se nedosáhlo jednoty stran přípřeže.

V hostinci u Urbanů konal se dne 29.ledna XI. hasičský ples,který se náramně vydařil a 97 platících občanů se rozešlo až v sedm ráno.

Dne 7.března konal sbor jako každoročně oslavy narozenin presidenta T. G. Masaryka,při němž vzpomenuto jeho osvoboditelského díla.

Dne 24.dubna hlášen cvičební nálet do středu Čech. Službu konalo místní C .P. O. Jejím úkolem bylo dosáhnouti plného zatemnění osady.

Na bílou sobotu dne 16.dubna shromáždil se sbor počtem 12 mužů u pomníku padlých,aby vzdal dvouminutovým klidem poctu obětem Světové války. K pomníku položen věnec.

Počátkem května převalila se naší Republikou mrazivá vlna,při níž pomrzlo mnoho kvetoucích stromů. Jelikož zdrojem příjmů a výdělků našich osadníků jsou z větší části sady,začala pro ně tragedie již před 21 květnem,kdy bylo z naší osady povoláno bylo 5 mužů k zvláštnímu cvičení ve zbrani. Z našeho sboru byly povolány bratři Janoušek Ant. Kamler Josef, Havránek J.

Téhož dne kdy byli povoláni muži ke zvláštnímu cvičení,konaly se obecní volby. Občanská kandidátka získává 4 členy do obecního zastupitelstva. Ze sboru byli zvoleni Jan Havránek a Josef Kamler čp. 44. ,téhož dne zúčastnilo se 8 mužů našeho sboru slavnostního dne branosti se stříkačkou v Kostelci n. Č. Lesy.

Dne 15.června vrací se domů bratři povoláni k zvláštnímu cvičení ke zbrani. Všichni bývalí vojáci nad 40 let dochází každou neděli na vojenský výcvik do Kouřimi,aby se seznámili s novými druhy zbraní zavedenými v čs. armádě.

Měsíc červen pokračuje v ranách našemu hospodářství zavlečením slintavky a kulhavky do naší osady. Prvý případ vyskytl se v čp. 4 třebas se epidemie šířila bylo pokračováno v žňových pracích a vzájemnou pomocí podařilo se celou úrodu včas sklidit do stodol.

Jako by se vše spiklo proti našemu kraji,navštěvuje nás měsíc srpen vichřicí s krupobitím jaké nebylo pamětníka,při níž došlo ke zkáze mnoha sadů.

Rány postupují z jednoho do druhého, měsíc září snaží se dovršit dílo zkázy. Celý národ připravuje se na 14. září,aby s bolestí v srdci vzpomněl výročí úmrtí prvého presidenta republiky Československé,presidenta osvoboditele T. G. Masaryka.

Roku 1939 dne 15.března obsadila nacistická vojska na příkaz největšího zločince evropských dějin Adolfa Hitlera,tenkrát zvaného „vůdce“ německého národa,již z roku 1938 znásilněnou a možnosti bránit se zbavenou Československou republiku.

1939 v odpoledních hodinách přijeli do Olešky dvě obrněná auta Němců pro odevzdání zbraní a zbraně vzali i četnictvu.

Od nepaměti jezdilo se v Čechách vlevo,dnem 17.března t.r. nařizuje se jezdit vpravo,jak tomu jest ve všech jiných státech.

1940 26.ledna zemřel tragicky František Sadílek ve věku 57 let.

Odpoledne v neděli 28.ledna byl na olešeckém hřbitově pohřben tragicky v černokostelecké cihelně zesnulý František Sadílek,starosta hasičského sboru na Bulánce a dlouholetý člen výboru bývalé černokostelecké hasičské župy. Vzpomínáme li dnes na br. Sadílka nemůžeme se ubránit obdivu nad jeho životem,vyplněný neúnavnou prací. Proto ztráta,kterou utrpělo prostředí, v němž žil,je velmi těžká. Pociťujeme to teprve nyní když už odešel. Neobyčejně hojná účast na pohřbu v tomto ročním období,mluví také jasně o jeho hodnotě. Bratr Sadílek byl vskutku velmi myslivý a ve svém zahloubání stále něco objevující člověk. Narodil se na Bulánce r. 1882. V muže vyrůstal v polích a lesích a mezi láskou k práci a mezi bolestí,kterou ho osud tak často obdarovával. Do života a práce se pustil s vyhrnutými rukávy jako opravdový dělník na vinici Páně. Na jeho životě je právě tragické to,že tato práce,kterou miloval ho zákeřně zabila. Avšak tato práce mu zároveň staví v našich srdcích nejkrásnější pomník. Vždyť není lepší odměny pro toho,jenž od nás navždy odchází,než to, když o něm kdekdo řekne : Byl to dobrý člověk! Život neudílí vyznamenání,ale kdyby je uděloval dostal by je br. Sadílek. Jak pracoval a co vše vykonal víme všichni. Byl by dlouhý výčet jeho činů a zásluh. Ty nám to, Františku, odpustíš! Vždyť, jak jsme znali Tvoji skromnost,ani bys nám to nedovolil. Ale den Tvého pohřbu byl nejen pro Bulánku,ale i pro černokostelecké hasičstvo a Tvé kamarády z práce dnem velkého smutku. Víc než stovka hasičů z celého kraje kráčela za tvou rakví,ozdobené hasičskou přilbou. Ve zbrojnici u stříkačky,kterou měl br. Sadílek tak rád,se sním rozloučil bulánecký velitel J. Kamler a za celou obec radní J. Kulík. Nad hrobem v Olešce mu dal sbohem molitorovský továrník J. Veselý,který také zhodnotil jeho práci. Za hasičské bratrstvo a všechny kamarády mu naposledy poděkoval jevanský K. Borovička,starosta II. obvodu okresní hasičské jednoty. A my, kdo jsme mu jako bratři a kamarádi byli nejblíže,děkujeme všem za poctu,projevenou mu na jeho poslední cestě. Děkujeme zvláště kosteleckým dělníkům a úředníkům,jakož i Vám pane továrníku Veselý,který jste sem vážil dalekou cestu,neboť jste dobře znal vzácné vlastnosti zesnulého. Děkujeme rovněž všemu dělnictvu a úřednictvu z molitorovské továrny,cihelny, školky i velkostatku,které neodradil zima ani dlouhá cesta,neboť bratr Sadílek si těchto obětí a projevů lásky zasloužil. (z novinového článku.)

 

Od tohoto roku do roku 1947 kroniky povinně uloženy v Českém Brodě. Zápisky doplněny dodatečně podle pamětí a neúplných zápisů.

1942 Velká hospodářská kontrola zemědělců v Olešce a na Bulánce. Všechny poživatiny, které měli k samo zásobitelským dávkám navíc, jim sebrali. Na Bulánce byli zatčeni na udání,Kopecký František a Froňková,za porušení zákazu odstřeďování mléka. Museli zaplatit nebo si to odsedět na zámek v Kostelci n. Č. Lesy.

1945 dne 9.května ukončena II. světová válka.

Od roku 1945 byl prováděn odsun Němců z pohraničních území a na jejich místa nastupovali osídlenci z vnitrozemí. I z Bulánky se tam odstěhovalo několik lidí.

1947 zima tohoto roku byla tuhá,ale málo sněhu. Celý rok byl nejhorším rokem za 50 let. Bylo veliké sucho.

1949 Podle tištěného oznámení pořádal hasičský sbor na Bulánce pod záštitou MNV Oleška,v neděli dne 12.června 1949,slavnost posvěcení zvonku s tímto programem.

  1. sraz účastníků slavnosti o 2 hodině odpoledne na Králce

  2. odchod průvodu s hudbou na Bulánku a položení věnce u památníku

  3. uvítaní

  4. projev pana faráře Jaroslava kopřivy z Olešky

  5. recitace

  6. slavnostní posvěcení zvonku a zavěšení.

Odpoledne a večer v hostinci J. Svobody pouťová veselice, hudba kouřimská. K tomuot posvěcení byl dán následující revers:

Podepsaní zástupci MNV v Bulánce prohlašují,že obecním zvonkem se zvoniti bude se zvoniti jen ku potřebě katolíků nikoli jinověrců.

Bulánka dne 12.6.1949 l. s. Holý Ladislav a Matoušek Josef.

1951 hrála se na sále Lucerna od Jiráska a rok na to 1951 s ní Bulánka vyhrála divadelní okresní soutěž.

1956 6.května přijel na DM soubor OB Bulánka s představením Tvrdohlavá žena.

Toto představení mělo několik pozoruhodných hereckých výkonů. Bulánečtí celkem potvrdili dobrou pověst,která je předcházela.

Putovní cenu za nejlepší budovatelské výsledky dosažené souborem v místě jeho působení získal divadelní soubor Osvětové besedy v Bulánce.

Čestné uznání s. Magdě Moravcové z Bulánky za druhý nejlepší ženský herecký výkon.

Diplomy čestného uznání zasloužilým ochotnickým pracovníkům – J. Svoboda a Fr. Sadílek.

1958 15.března o 18 hodině zemřel Jaroslav Matoušek zedník z Bulánky čp.2 ve věku 20 let. T.č voják základní služby,svobodný jediný syn Jaroslava Matouška,dělníka na Bulánce a Hedviky roz. Feršové. Zemřel při převozu náhodným úrazem(uhoření) ve Valašské Polance okres Vsetín.

 

V r. 1960 bylo rozhodnuto zrušit okresy a jejich území sloučit anebo přidělit celé k jiným nově tvořeným okresům. S obcí Oleška se měl sloučit Krymlov. Brník a Bulánka,která už rok žádala o utvoření nové samostatné obce společně s Králkou, se měla sloučit s Dobrým Polem. S iniciativy občanů Bulánky a Brníka,bylo zahájeno jednání o utvoření jednoho celku s obcí Oleška,Bulánka,Brník. Na Bulánce toto jednání bylo velmi bouřlivé, protože část obce vedená předsedou JZD V. Svobodou čp.1,chtěla k Dobrému Poli a druhá k Olešce. Po hlasování bylo jasné, že drtivá většina občanů byla pro Olešku.

1983 počet obyvatel 131.

Název naší osady vyskytuje se také v čerčanské kronice.

Názvy lokalit v Čerčanech:

Někdy na přelomu 18. a 19. století přejmenoval tuto lokalitu panský lesní správce z Konopiště, na „Bulánku.“

Prý podle pytláků, kterých na Větrovce bylo víc než dost! Zřejmě někde v hospodě pravil: „Tam je pytláků jako na Bulánce, kde jsem dříve sloužil!“

Ona Bulánka,“ se ovšem nacházela někde u Kostelce nad Č.Lesy.

 

2011

Náš opravený rybníček je plný rybiček ,ale taky bezva místo na koupání.Děti se tu čvachtají celé horké dny.

Tak a teď něco pro ty, co by u nás rádi rybařili. K chytání je potřeba rybářský lístek.

Cena je pro : děti 50 Kč /r

dospělí s trvalým pobytem 500 Kč/rok

ostatní přespolní 1000 Kč./rok

Dále je to tak zvaná berná míra : lín -35 cm /1x týdně

kapr-45 cm / 1x týdně

karas,bělice neomezeně.

Kdo chytí vodníka dostane prémii .

Byli bychom rádi,kdyby se rybník i jeho okolí udrželo v čistotě a pořádku a doufám,že dojde i na slíbené lavičky.

Petrův zdar !


 


 

Dne 21.8.2011 se uskutečnil malý výlov rybníka na Bulánce z důvodu přerybnění. Odlovilo se 400 kaprů + plevelné ryby a 4 líni,které se odnosili na rybník zvaný ,,močál''.Na videích je vidět, jak se naši rybáři včetně porybných obětovali pro dobrou věc. Voda nebyla nejteplejší i když ten den svítilo sluníčko.

Dovolujeme si vás upozornit na novou službu.

Naše pojízdná prodejna s čerstvým tradičním kolínským chlebem a pečivem vysoké kvality

bude zajíždět do vaší obce od 13.10.2011 každé úterý a čtvrtek dle rozpisu.

Doufám,že s naší novinkou budete spokojeni a budete jí využívat.

Náš chléb je bez éček,konzervativ a barviv,vyvádění z přírodního kvasu a pečivo je z domácích receptur.

S úctou a pozdravem kolektiv kolínské pekárny 3B-TIP

Dne 4.12.2011 se opět na Bulánce v hasičárně konala Mikulášská besídka .Za hojné účasti dětí,rodičů i ostatních přítomných, Mikuláš rozdal balíčky a děti jako každý rok slibovali,jak budou hodné. Někteří řekly básničku či zazpívaly,ale jiné děti nevydaly ani hlásku. V 18.00 hodin jsme vyšli před hasičárnu,kde čekal i přes nepřízeň počasí hlouček lidí na rozsvěcení prvního vánočního stromu. Nejprve promluvila Iveta Svobodová a poté i pan starosta ing. Vedral,pak se rozzářil stromeček a děti zazpívali koledy. Myslím,že se vše povedlo na jedničku .

Velké poděkování všem,kteří napekli něco sladkého či slaného,přinesli jednohubky,chlebíčky a pod. Dobroty .Největší díky patří opět Žanetě,která zařizovala a nakupovala a hlavně uklidila i za mě ,za což jí ještě jednou moc DĚKUJI.

Tak opět začala rybářská sezóna a už se podařilo chytit pěkný úlovek. Dne 1.5.2012 na svátek práce chytil Pavel Havránek kapra 58 cm. Celé 4 minuty,za veliké podpory všech zúčastněných,se s ním pral,než se ho podařilo dostat nad hladinu,kde se podle zkušených rybářů musí nadechnout a pak se může podběrákem vyndat. Samozřejmě je vše zdokumentováno a kapr byl vypuštěn zpět na svobodu.


 


 

Dne 17.3.2012 od 16,00 se konal každoroční maškarní rej pro děti. Jelikož nám počasí přálo,mohl se uskutečnit na hřišti, pod jasným a slunným nebem.

Díky OÚ Oleška a penězům z minulé akce se mohli děti těšit z naditých balíčků. Zároveň jako vždy patří díky Žanetě Břečkové ,za pořádání akce a Romaně Kočové a všem maminkám za bohaté pohoštění. Akce se povedla na výbornou,nejen,že se sešli děti,ale i rodiče. Tatínkové si utvořili vlastní debatní kroužek a maminky se k nim po skončení maškarní přidali a pokračovalo se uvnitř. 

 

Náhledy fotografií ze složky historie Bulánky ve fotkách

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Místní název Bulánka

(vaclav.stor@seznam.cz, 9. 4. 2014 22:38)

Mohl bych se spojit s někým, koho by zajímal původ jména Bulánka ? Myslím, že vysvětlení ve vaší kronice není správné.
Václav Štor
Praha